Trafikanalys

Här finns nu jämförelser om trafikarbetets utveckling på statliga vägar från 2002 - 2015.

En mycket underskattad informationskälla.

Om informationen.

En rapport om trafikarbetet tas fram av Trafikverket normalt vart fjärde år. Den rapport som nu nyligen publicerats avser år 2015. Sedan 2002 har jag följt denna genom en egen utvecklad analysmodell. Denna är nu uppdaterat med nya aktuella siffror som visar utvecklingen över tid och mellan län.

I jämförelsen finns data från Trafikanalys kring information om fordonens körsträckor från samma tidpunkter samt hur antalet fordon som ingår förändrats över tid. Här jämförs även andelen döda genomsnittligt den senaste 10 års perioden.

Nytt i år är att även befolkningsförändringen lagts in som jämförelse.

För 2015 framgår att Dalarna haft noll förändring i trafikarbetet jämfört med år 2011. Detta är unikt när jag följt detta över tid. Jag har dock frågetecken om den stora omklassificering av vägnätet som skett av riksvägar och promära länsvägar kan ha påverkat. Denna omklassning är föranledd av att Europavägen E16 kommit till och ersätt riksvägsavsnitt mm. Trafikverkets ansvriga har efter en snabbkontroll inte sett något fel i rapporten.

Till min arbetsbok i Exel fsom går att ladda ner finns även ett PM som innefattar en översiktlig analys av siffrorna.

Allt arbete är utfört av mig privat oavlönat utifrån offentliga publika källor.

Länk där man kan hämta trafikverkets rapport som innehåller förutom län även kommuner olika vägtyper och mycket mera. https://trafikverket.ineko.se/se/trafikarbetet-2015

Den/De som väljer att publicera delar av mina sammanställningar skall ange källan.

Reservation för eventuella fel som jag ej upptäckt.

PM analys av Trafikarbetet 2015.

pm-analys-av-trafikarbetsutvecklingen-december-2016-h-gelin.pdf

Exel tabellen nedan består av 1 arbetsbok med 3 kalkylblad. Ej lämpliga att skriva ut i nuvarande format.

trafikarbete-analys-20161217-hg-1-0.xlsx