Uvbergsviken

Nästa fas gällande detaljplan Uvbergsviken!

Laglighetsprövning bedöms i första hand kunna omfatta undantaget för strandrätten 100 m.

På denna sida kommer viss vägledning att finnas.

"Kommunens beslut att anta en detaljplan får överklagas av den som beslutet berör, om det gått honom eller henne emot, till mark- och miljödomstolen. Man får dock endast överklaga om man har lämnat skriftliga synpunkter under detaljplaneprocessen till kommunen som de inte beaktat i planen. Ett överklagande av en detaljplan skiljer sig från överklagande av de flesta andra beslut. Vid klagan på andra beslut brukar domstolen överpröva om kommunen har gjort rätt, men i mål om överklagande av detaljplaner är domstolen istället begränsad till att pröva om kommunen gjort fel, närmare bestämt om beslutet strider mot lag. Detta innebär att överprövningen är begränsad"

En sakägare har normalt en starkare ställning än övriga. Därför är det en styrka att ett antal sakägare överklagar för att vara säker på att domstolen tar upp fallet.

Överklagandet skall adresseras enligt följande.

Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Box 69
131 07 Nacka

Inlämnas eller skickas till:
Kommunstyrelsen, Borlänge kommun, 
Stadshuset, Röda vägen 50
781 81 BORLÄNGE
E-post kommun@borlange.se

Diarienummer 2019/237 skall anges på handlingen.

Sista dag att lämna in överklagandet är tisdagen den 7 januari 2020. OBS kontrollera detta datum så inget ändrats så att handlingen kommer i rätt tid. Postgången är svår att lita på. Det är OK att både lämna in handlingarna och e-posta dessa parallellt.

Säkrast att lämna in handlingen och få en bekräftelse på att den lämnats in. Kanske går att samordna inlämning ifall någon/några önskar hjälp med detta.

Kommunen gör en rättidsgranskning och skickar det därefter till Mark och Miljödomstolen på den ort där målet skall hanteras.

2019-12-31!

Vid inlämning av överklagande i receptionen i Borlänge Stadshus har framkommit att inget mottagningskvitto kan ges. Fråga har ställts till Kommunen om varför detta ej kan göras och vilka instruktioner som gäller för personalen där.  Så snart svar finns kommer detta att läggas ut. 

Frågan om när en handling anses inkommen finns beskrivet på ett antal sidor på internet. Bifogar nedan ett exepel på text.

nar-ar-en-handling-inkommen.pdf

Kostnader för överklagande
Det kostar ingenting att överklaga ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser. Den som överklagar kan inte heller komma att behöva stå för motpartens kostnader i domstolen.

Omfattning 

Överklagandehandlingen är inte svår att skriva, den behöver inte vara särkilt omfattande men måste innehålla vissa delar se i exempet nedan. Bra att känna till är att det inte möter några hinder att begära anstånd med att få inkomma med kompletterande uppgifter till sin inskickade
överklagan inom en rimlig tid efter den 7 januari (vilket bör vara
ca 3–4 veckor med hänsyn till helger och antal handlingar i
ärendet).

Exempel på överklagandehandling som kan laddas ner av intresserad för att nyttja som underlag.

Filen nedan  finns i PDF och Word

exempel-overklagande-yrkande-och-grunder.docx

exempel-overklagande-yrkande-och-grunder.pdf

OBS! Viktigt att påpeka när detta expedieras är att SAMTLIGA ägare av en fastighet måste underteckna då annars överklagandet kommer att avvisas. Dokumentet är för för två ägare som kanske är vanligast. Är endast en ägare är ju ok att denna ändå undertecknar ensam. Finns fler ägare än två så ska även de underteckna vilket kan ske på bilaga.

Brevet hur man överklagar har gått ut till sakägarna. Detta finns här nedan som en PDF fil. Överklagandet skall skickas/ lämnas till: Kommunstyrelsen, Borlänge kommun, 781 81 BORLÄNGE

skrivelse-till-sakagare-hur-man-overklagar-borlange-kommun.pdf

2019-12-31!

Om personer som överklagar avvisas av domstolen som ej behöriga kommer ett exempel på hur man överklagar ett sådant beslut att finnas här under januari månad 2020.

2020-01-04! Uppdaterad 2020-05-04

Händelse- /Loglista över antagen Detaljplan för Uvbergsviken delplan 2 Torsång Borlänge Kommun. Utgåva 4.

handelse-loglista-detaljplan-uvbergsviken-202000504.pdf

2019-12-31!

Nedan finns utdraget från Kommunfullmäktiges omröstning gällande antagande av Delplan 2 Uvbergsviken. Här framgår hur våra förtroendevalda politiker röstade. 

sa-rostade-politikerna-om-detaljplan-uvbergsviken.pdf

2020-01-15!

15 st överklaganden har lämnats in till och med den 7 januari varav 5 sakägare, 9 övriga boende/fastighetsägare i närområdet samt 1 intresseförening. Handlingarna har skickats till Mark och Miljödomstolen i Nacka från Borlänge kommun den 13 januari 2020.
Ett kompletterande underlag "exempel" kommer att tas fram under januari 2020 som kan komplettera överklagandeskrivningarna.

2020-01-16!

För den som undrar hur Mark och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt hanterar överklagandemål gällande typ detaljplaner finns följande dokument som jag sammaställt från domstolens hemsida.

hantering-av-overklagandemal-vid-mark-och-mijodomstolen-nacka-tingsratt.pdf

2020-01-24!

Besked från Nacka Tingsrätt att man beviljat anstånd för kompletteringar till den 7 februari 2020 för de som begärt detta.

Ett exempel på komplettering beräknas finnas här efter 18.00 3 februari 2020.

Nytt 2020-02-03!

Ett underlag avseende komplettering har nu tagits fram avseende överklagande Uvbergsviken och för de som begärt anstånd till den 7 februari med att inkomma med komplettering.

Att notera att denna handling skall undertecknas av berörd/berörda fastighetsägare med namnunderskrift/er och adress.

Skickas sedan per post så det är framme senast den 7 februari till

Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Box 69
131 07 Nacka

Går att skicka via e-post men då måste man skriva ut dokumentet och underteckna detta. Sedan skanna in dokumentet med underskriften och därefter e-posta dokumentet till: mmd.nacka@dom.se

utveckling-av-talan.pdf

utveckling-av-talan.docx

Observera att detta är ett förslag, som tagits fram och där varje fastighetsägare givetvis själv avgör om man vill använda underlaget eller inte eller eventuellt nyttja det för att göra egna justeringar.

Denna komplettering skickas direkt till Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen som anges i dokumentet och skall ej skickas via Borlänge Kommun.

Nytt 2020-02-12!

Åtta stycken har inkommit med komplettering till Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Därutöver har en begärt och fått förlängt anstånd till 17 februari att inkomma med komplettering.

Nytt 2020-02-23!

Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen har nu skickat en skrivelse till Borlänge Kommun där de har fram till den 17 mars 2020 på sig att yttra sig över de överklagningshandlingar som kommit in.

Nytt 2020-03-24!

Borlänge Kommun har begärt anstånd om att få förlängd tid till den 24 mars med att inomma med sitt yttrande över de överklagningshandlingar som inkommit i ärendet. Detta har beviljats av Mark- och miljödomstolen.

2020-04-05

Borlänge kommun har skickat följande yttrande till Nacka Tingsrätt Mark o Miljödomstolen den 25 mars 2020.

yttrande-kommun.pdf

2020-04-06!

Mark- och miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet!

Dom nedan.

nacka-tr-p-409-20-dom-2020-04-06.pdf

2020-04-28

Domen har nu vunnit laga kraft och Borlänge kommun överklagar inte domen. I tidniningartikel anger kommunens talesperson Ronny Beijer bl. a. följande

– Länsstyrelsen bedömde att det skulle vara möjligt att genomföra så vi gick fram med det.
Därför blev ansvariga politiker en aning förvånade över att mark- och miljödomstolen sa nej.

– Vi får prova någonting annat och titta på om vi kan bygga någon annanstans.

Skrivelse från Nacka tingsrätt MMD 2020-04-30

Laga kraft
Dom, 2020-04-06
Mål nr: P 409-20

Nytt 2020-05-30!

På P4 Radio Dalarna Dalanytt 12.30 uppges att Kommunen övergett planerna på att bebygga Uvbergsviken och istället ska satsa på Oberget norr Ornäs. Här finns en inspelning av vad som sades om detta i ovanstående sändning.

Uvbergsvikens naturstig fotopromenad upplagd i november 2020 kicka på denna text kommer du dit.

Artikel i Bygd och natur December 2020

artikel-i-bygd-o-natur-nr-3-4-2020.pdf

Detta innebär i nuläget att Uvbergsviken är räddad med sin badplats sina fina motionsspår, svamp och naturtillgångar. Jag/vi hoppas att det så förblir för kommande generationers fromma!

Svar på fråga från Borlänge kommun  avseende den information Borlänge kommun gått ut med om pågående detaljplanearbete 2021-01-11.

Fråga: I den information som publicerades idag kring Oberget stod följande text:

Fler bostäder i sjönära lägen planeras att byggas vid Storsten och Uvbergsviken, där detaljplanearbete pågår.

Önskar svar på från kommunen om vilka områden som avses gärna kartor och beskrivning. Svar erhölls 2021-01-11. Se nedan text.

"Informationen du nämner är inte helt aktuell, den ligger kvar sedan tidigare och skulle egentligen ha tagits bort i samband med dagens uppdatering av sidan. Tack för att du upplyste mig om detta.

De områden som avsågs syns i bifogade kartor. Den information du hittade stämmer inte längre helt, planarbete pågår i Storsten för att möjliggöra bostadsbebyggelse men är pausat i väntan på fler utredningar. Vad gäller Uvberget så är ett område utpekat för bostadsbebyggelse i den gällande Översiktsplanen, men något detaljplanearbete pågår inte. Texten på hemsidan är gammal och skrevs innan den då aktuella detaljplanen i Uvbergsviken överklagades. 

Emilie Cedervärn

Planarkitekt

Borlänge kommun

Plan- och markkontoret

Samhällsbyggnadssektorn

Vi som arbetat med frågan "Rädda Uvbergsviken" kommer även fortsatt att bevaka vad som sker i frågan vi kommer också att under året följa upp hanteringen av ärendet bland annat Länsstyrelsens agerande samt kommunens tidigare agerande gällande utförda åtgärder inom strandskyddat område.

Så ytterligare information kan komma att läggas upp på denna sida om något inträffar som berör denna process.